Polityka prywatności

RODO

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: RODO, poniżej wskazuję konieczne informacje dotyczące przetwarzania przeze mnie danych osobowych uczestników imprez (zawodów) sportowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Alpas Artur Sarosiek z siedzibą:
ul. Strażacka 81/10, 43-300 Bielsko-Biała (dalej: Administrator).

Dane osobowe uczestników będziemy przetwarzać w celu przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród. Przetwarzamy dane osobowe uczestników w oparciu o zasady przetwarzania danych osobowych określone w art. 5 ust. 1 RODO.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być pracownicy administratora, podmioty świadczące na rzecz administratora usługi informatyczne, podmioty świadczące usługi pocztowe oraz kurierskie.

Dane osobowe uczestników będą przechowywane do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane, przez czas, w którym przepisy nakazują administratorowi przechowywać dane, tj. przez czas konieczny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia zawodów oraz ze względu na każdy prawnie uzasadniony interes administratora.

Dane osobowe uczestników możemy przetwarzać w oparciu o następujące podstawy prawne:

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj.: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów ,

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj.: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, tj.: wszelkie działania zmierzające do realizacji postanowień regulaminu poszczególnych imprez (zawodów);

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj.: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj. wystawienie faktur w zakresie świadczonych usług, konieczność przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej przez określony przepisami prawa okres czasu

Uczestnikom przysługuje przede wszystkim prawo do:

dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

przenoszenia swoich danych – prawo możliwe do realizowania w momencie, kiedy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której przetwarzanie dotyczy bądź realizacja umowy i przetwarzanie odbywa się w warunkach całkowitego automatyzowania,  

jeżeli dane osobowe uczestników byłyby przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, uczestnikom przysługuje prawo do jej cofnięcia w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Uczestnicy mogą realizować swoje w/w prawa, składając stosowny wniosek:

drogą e-mail na adres: biegowewyzwanie@gmail.com 

listem poleconym na adres: ul. Strażacka 81/10, 43-300 Bielsko-Biała.

Informuję także, iż:

Uczestnikom przysługuje prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Dane osobowe uczestników nie będą przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. Oznacza to, że nie są wykorzystywane systemy informatyczne, które gromadziłyby informacje na temat uczestników zawodów i jednocześnie samodzielnie, automatycznie, podejmowałyby decyzje, które mogłyby wywołać wobec naszych uczestników skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na wpływać.

Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Podanie danych osobowych przez uczestników jest dobrowolne, niemniej niepodanie danych uniemożliwi udział w danej imprezie (zawodach).

Zapisz się do newslettera i dowiaduj się o zawodach pierwszy/a!
Zapisując się do newslletera będziesz na bieżąco informowany o wydarzeniach sportowcych. W każdej chwili możesz się wypisać.